Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 45 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

CEL KONKURSU

Inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

Przedmiotem Konkursu są wdrożone rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także prace naukowo-badawcze, których zastosowanie umożliwia poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria Arozwiązania techniczne i organizacyjne – rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i warunki pracy, które zostały zastosowane w praktyce;
  • kategoria Bprace naukowo-badawcze – opracowania związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce (w tym np. prace doktorskie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A          – do Rad Terenowych NOT     – do 25 czerwca 2017 r. 
Kategoria A, B     – do Sekretariatu Konkursu       do 30 września 2017 r.

OCENA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

1. Podstawowe kryteria oceny wniosków konkursowych:

  • osiągnięta poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (liczba osób objętych poprawą);
  • efekty techniczne (poprawa bezpieczeństwa / funkcjonalności urządzeń lub technologii);
  • zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia;
  • efekty ekonomiczne;
  • wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa.

2. Oceny wniosków konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z ekspertów – przedstawicieli Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współorganizatorów.

Ocena wniosków konkursowych, wręczenie nagród oraz rozliczenie Konkursu następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W czasie 44 lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak również znaczne korzyści ekonomiczne.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Regulamin Konkursu

Formularze do pobrania