1 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796). Nowy akt prawny zastępuje obowiązujące od ponad 20 lat rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057). Wdraża on dyrektywę Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz.Urz.WE L 348 z 28.11.1992, s. 1).

W nowym katalogu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży zamieszczono m.in. ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg, prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej (czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po których powinna nastąpić 15-minutowa przerwa), a także prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę (czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy). Według specjalistów, dla kobiet w ciąży, dla ich układu mięśniowo-szkieletowego, bardziej korzystne jest wprowadzenie częstszych przerw niż skrócenie czasu pracy.

W wypadku kobiet karmiących dziecko piersią, do wspomnianego katalogu zakwalifikowane zostały m.in. ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy pracy dorywczej, a także ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Rozporządzenie wymienia ponadto prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, a także prace w warunkach narażenia na hałas lub drgania, działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego, w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych oraz o pracy grożącej ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Wśród innych istotnych zmian należy wymienić usunięcie norm obciążenia pracą fizyczną, w tym norm ręcznego przemieszczenia ciężarów dla kobiet niebędących w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią. Normy te zostaną przeniesione do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313 ze zm.). Jak wspomniano na wstępie, nowe rozporządzenie odnosi się wyłącznie do kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

Źródło (dostęp 04.05.2017)