31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. Od 1 czerwca br. wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin są zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru, zawierającego wszystkie niezbędne informacje. Prosimy zatem o zweryfikowanie aktualności posiadanych kart i w razie potrzeby o zwrócenie się do dostawców o przekazanie nowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta charakterystyki stanowi dokument będący powszechnie przyjętym sposobem dostarczania informacji użytkownikom niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin na terenie Unii Europejskiej. Karty charakterystyki stanowią integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EW G, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 396, s. 1 ze zm.) – dalej rozporządzenie REACH.

Aktualna karta charakterystyki powinna składać się z 16 sekcji dotyczących:
1) identyfikacji substancji/mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa;
2) identyfikacji zagrożeń;
3) składu/informacji o składnikach;
4) środków pierwszej pomocy;
5) postępowania w przypadku pożaru;
6) postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
7) postępowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowania;
8) kontroli narażenia/środków ochrony indywidualnej;
9) właściwości fizycznych i chemicznych;
10) stabilności i reaktywności;
11) informacji toksykologicznych;
12) informacji ekologicznych;
13) postępowania z odpadami;
14) informacji dotyczących transportu;
15) informacji dotyczących przepisów prawnych;
16) innych informacji.

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, karty charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych państw członkowskich, na których terytoriach substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Z uwagi na postanowienie art. 2374 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy, a także wynikający z art. 2071 § 1 k.p. obowiązek przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników – warto upewnić się, czy użytkownik niebezpiecznej substancji chemicznej lub jej mieszaniny na pewno dysponuje jej aktualną kartą charakterystyki. Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest zapoznać z jej treścią pracowników stosujących te materiały, a także zapewnić pracownikom wymagane środki ochrony indywidualnej wynikające z tej karty, a także, dostosować istniejące instrukcje bhp do nowych zapisów wynikających z tego dokumentu.