Bez względu na charakter pracy wykonywanej w Uniwersytecie Łódzkim, a także wprowadzone przez władze uczelni środki bezpieczeństwa, w  każdej chwili  może dojść do wypadku przy pracy. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy, ale znajomość obowiązujących przepisów pozwoli uniknąć kłopotów tak pracownikom, osobom kierującym pracownikami jak i pracodawcy.

 

Definicja wypadku przy pracy

zawarta jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z  dnia 08.01.2013 r. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Do cech niezbędnych dla uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy uznaje się następujące elementy:

 • wystąpienie urazu cielesnego bądź śmierci pracownika;
 • wywołane przez przyczynę zewnętrzną;
 • zdarzenie nastąpiło w związku ze świadczeniem pracy.

 

Obowiązki po wystąpieniu wypadku przy pracy

» Czytaj więcej

Poszkodowany, jeżeli jego stan na to pozwala, bezzwłocznie informuje o zdarzeniu swojego przełożonego.

Przełożony pracownika, który uległ wypadkowi zobowiązany jest:

 • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy;
 • niezwłocznie poinformować o wypadku Inspektorat BHP UŁ wzór zgłoszenia;
 • jeżeli występuje konieczność, wezwać odpowiednie służby celem udzielenia pomocy lekarskiej;
 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie w miejscu, w którym wydarzył się wypadek przy pracy.

 

Rektor UŁ lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy (art. 234 § 2 kodeksu pracy).

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć, do czasu dokonania oględzin, w sposób wykluczający:

 • dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
 • uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z  wypadkiem zostały wstrzymane;
 • dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

 

Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez Rektora UŁ zespół powypadkowy.

» Zwiń

Protokół powypadkowy krok po kroku

» Czytaj więcej

 • po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później, niż w  ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i  przyczyn wypadku (zwany dalej protokołem);
 • przed zatwierdzeniem protokołu, zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z jego treścią;
 • poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do treści zawartej w protokole. O uprawnieniu tym informuje poszkodowanego zespół powypadkowy;
 • poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii;
 • jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany pracownik zmarł, zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać z treścią protokołu członków rodziny zmarłego pracownika oraz pouczyć ich o  prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
 • zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i przekazuje pracodawcy do zatwierdzenia;
 • protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia;
 • zatwierdzony protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny;
 • protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową Inspektorat BHP przechowuje przez 10 lat, a następnie odsyła do archiwum UŁ.

» Zwiń

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu za wypadek przy pracy

» Czytaj więcej

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawiera definicję wypadku przy pracy, który daje prawo do świadczeń pieniężnych pracownikowi lub jego rodzinie w związku z wypadkiem.

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi lub członkom jego rodziny przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – dla pracownika, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla pracownika, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

 • zasiłek wyrównawczy – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla pracownika, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • renta szkoleniowa – dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z  tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od Uniwersytetu Łódzkiego odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie, w związku z wypadkiem, przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

 • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

» Zwiń